Maailmassa, jota kustannukset ohjaavat yhä voimakkaammin kustannusalueisiin käytettävät summat voivat ratkaista, tuleeko vuodesta 2022 vaikea vai kaikkien aikojen menestyksekkäin.

Valmistavan teollisuuden organisaatioon kohdistuu kuluvana vuonna ennätyksellisiä paineita. Osa niistä johtuu COVID-pandemian jälkimainingeista, toiset tekniikan tuomista uusista mahdollisuuksista. Pandemian jälkeinen pahin vaihe saattaa jo olla takana, mutta suurten valmistajien potentiaaliset huolenaiheet eivät osoita vähenemisen merkkejä. Uutta turbulenssia maailmantilanteeseen aiheuttaa Venäjän hyökkäys Ukrainaan. Lännen pakotteet ja Venäjän vastapakotteet eivät ole vielä realisoituneet ja niiden vaikutukset talouteen ja teollisuuteen ovat vielä epävarmoja vaikkakin väistämättömiä.

  • Haasteisiin voidaan kuitenkin jossain määrin vastata hyvin kohdistetulla ja kauaskatseisella kustannussäästöstrategialla sekä vahvalla alakohtaisella asiantuntemuksella. Nykyisessä liiketoimintaympäristössä ei kannata hyväksyä sokeasti mitä tahansa kustannusten nousua. Sen sijaan kannattavia säästöjä voidaan saavuttaa aina, partneri Jussi Nurminen ERA Groupista toteaa.

ERA Group on maailman johtava asiantuntijaorganisaatio liiketoiminnan epäsuorien kustannusten ja hankintojen hallinnassa. Verkosto toimii globaalisti kaikilla merkittävillä toimialoilla.

Näköpiirissä kustannusten kasvua

COVID-pandemia on paljastanut maailman keskinäisriippuvuuden selvemmin kuin mikään aiemmin. Yrityksille yksi suurimmista vaikutuksista ovat olleet erilaiset sulkutoimet, joita hallitukset ovat panneet täytäntöön eri puolilla maailmaa. Valmistavassa teollisuudessa näistä haitallisimpia esimerkkejä ovat olleet tuotannon vajaateho tai alasajo. Sulkutoimet tuntuvat heijastusvaikutusten kautta myös maailmanlaajuisissa toimitusketjuissa. Miltei kaikilla suurilla organisaatioilla on ollut toimitusvajeita viimeisen vuoden aikana ja epävarmassa tilanteessa monet yritykset ovat joutuneet alentamaan ennusteitaan.

  • Valmistavan teollisuuden organisaatiot ovat joutuneet viime kuukausina paneutumaan oman tilanteensa arviointiin ja nykyisten toimitusketjujensa analysointiin. Jokainen haaste on kuitenkin myös mahdollisuus. Parantamalla toimitusketjujen näkyvyyttä, hyödyntämällä olemassa olevaa dataa ja arvioimalla mahdollisia riskiskenaarioita valmistajat voivat varmistaa, että toimitusketjut ovat kunnossa tulevaisuutta varten, tai tehdä tarvittavia muutoksia. Kuten pandemia on osoittanut, vahvan toimitusketjun varmistaminen on pitkällä aikavälillä ratkaisevan tärkeää kustannusten optimoinnin kannalta, Nurminen sanoo.

Esimerkiksi pakkausalan kustannukset ovat nousseet jatkuvasti viimeisten 6–12 kuukauden aikana ja eri paperilajien kustannusten jyrkkä nousu on aiheuttanut voimakasta painetta kartonkipakkausten hintoihin. Samaan aikaan ala on kärsinyt samoista toimitusketjuongelmista kuin muutkin toimialat. Tilannetta on entisestään pahentanut, että pakkaustoimitusten hidastuessa yritykset ovat kasvattaneet varastojaan.

  • Pakkauskustannukset ovat nousseet siinä määrin, että sitä ei voi enää sivuuttaa. Ennen hinnankorotusten hyväksymistä on tärkeää keskustella toimittajien kanssa ja tarkasteltava, käyttääkö yritys oikeita pakkauksia ja mahdollisimman tehokkaasti.

Esimerkkinä pakkausalan suuruudesta on globaali verkkomyynti, jonka odotetaan olevan yli 5,5 biljoonaa dollaria vuonna 2023. Tällä on merkittävä vaikutus pakkausten kysyntään, erityisesti aaltopahviteollisuudessa, jossa se edustaa 80 prosenttia sähköisen kaupankäynnin pakkaustarpeista.

Sen sijaan tuotannon pientarvikkeet (MRO eli Maintenance, Repair, Operations) voivat usein kustannuserinä olla pieniä, kun niitä mitataan omina erinään. Vaarana on kuitenkin, että organisaatioiden tullessa yhä riippuvaisemmiksi tieto- ja tuotantotekniikasta kulut voivat kasvaa huomattavan suuriksi, jos niihin ei kiinnitä huomiota. Nurminen toteaa, että tuotannon pientarvikkeet voidaan nähdä osana automaatiota, joka on valmistavassa teollisuudessa suurempi kustannuserä tärkeän strategisen asemansa vuoksi.

  • Edistyksellinen MRO-strategia auttaa välttämään odottamattomat kustannukset. Lisäksi se voi avata uusia säästömahdollisuuksia, kun toimittajien kanssa käydään huolelliset neuvottelut.

Myös yhteiskunnalliset ilmiöt huomioitava

Siirtyminen hiilineutraaliin yhteiskuntaan etenee vauhdilla hallitusten prioriteettilistalla. Ilmiö näkyy myös kansalaisten tietoisuuden nousussa ja kestävissä valinnoissa. Kansainvälisen suuntauksen merkittävänä ajurina valmistava teollisuus on huomion keskiössä: jokaisen organisaation on pyrittävä saavuttamaan oma hiilineutraalisuutensa.

  • Hiilineutraaliuden saavuttaminen edellyttää strategioita, joissa katseen on oltava sekä sisään- että ulospäin. Sisäiset tehostamistoimet, investoinnit ja ulkoinen hiilikompensaatio voivat auttaa yrityksiä saavuttamaan kestävyystavoitteensa tehokkaasti.

Toisena ajan ilmiönä Nurminen nostaa esille kyberturvallisuuden. Tänä päivänä se tarkoittaa muutakin kuin nousevaa uhkaa ja riittämätön varautuminen voi tuntua hyvinkin konkreettisesti valmistavan teollisuuden organisaatioissa.

  • Kyberturvallisuusuhkiin varautuminen edellyttää koko organisaatiolta huomiota kattaen tietotekniikan ja operationaalisen tekniikan. Lisäksi on hyvä tarkistaa, että vakuutusturva kattaa kyberuhat. Jopa 95 prosenttia kyberturvallisuusloukkauksista johtuu inhimillisestä erehdyksestä, joten henkilöstön koulutuksen merkitystä ei voi riittävästi korostaa, Nurminen muistuttaa.

Mitkä ovat teidän organisaationne tavoitteet vuodelle 2022? ERA Groupin asiantuntijatiimimme auttaa saavuttamaan ne käytännönläheisten ja kauaskatseisten kustannussäästöstrategioiden avulla.